Tender

Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University
Devoted to Prosperity of Agriculture and Farmers

Page Title

Title Download File
List of Tender
Tender Notice-06  Download Here
રદબાતલ કરેલ ડેડસ્ટોક સાધનો અંગેની યાદી, જાહેર નિવિદા અને વેચાણથી રાખવા અંગેની બોલીઓ અને શરતો  Download Here
રદબાતલ કરેલ ડેડસ્ટોક સાધનો જેમાં આઈ.ટી. હાર્ડવેર અને ઈલેક્ટ્રોનિકસ બીન ઉપયોગી ચીજ-વસ્તુઓ અંગેની યાદી, જાહેર નિવિદા અને વેચાણથી રાખવા અંગેની બોલીઓ અને શરતો  Download Here
રાઈટ ઓફ કરવામાં આવેલ જીપ અંગેનું ટેન્ડર  Download Here
TENDER NOTICE-05  Download Here
દવાની ખરીદી અંગેનું ટેન્ડર  Download Here
Back